Zarząd Dróg Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor

w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

Inspektor w Wydziale Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 16/2022
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Utrzymanie ekranów przeciwhałasowych – planowanie, nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem i ochroną ekranów przeciwhałasowych oraz innych zadań w zespole ochrony środowiska,

Przygotowanie remontów i prac utrzymaniowych obiektów będących w eksploatacji Wydziału Obiektów

Inżynierskich i ochrony Środowiska:

 • prace terenowe (oględziny, przeglądy, przedmiary, dokumentacja zdjęciowa itp.),
 • zlecanie prac,
 • rozliczanie i ewidencja prac,
 • przedmiary i obmiary prac,
 • załatwiane spraw formalno-prawnych,
 • nadzór nad wykonywaniem robót i czynności utrzymaniowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących utrzymania obiektów:

 • udział w rozpatrywaniu wniosków oraz zawieraniu porozumień, umów i użyczeń terenu,
 • prace terenowe,
 • korespondencja,
 • odpowiadania na zapytania i skargi mieszkańców.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe - kierunek Budownictwo, Drogownictwo, Inżynieria Środowiska
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim i 1 rok stażu pracy przy wykształceniu wyższym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office 365,
 • znajomość przepisów prawnych m.in.:
  Ustawy Prawo Budowlane,
  • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
  • technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
  • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
  • technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
  • publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom,
  • obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582)
  • Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • Ustawa o drogach publicznych,
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, itd.,
 • znajomość przepisów i procedur związanych z budową i utrzymaniem obiektów inżynierskich,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność i dyscyplina w działaniu,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, gotowość do doskonalenia zawodowego, dbałość o dobrą opinię
 • własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, odporność na stres/umiejętność
 • radzenia sobie w stresujących sytuacjach/umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na rozwój i osiąganie wyznaczonych celów.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie w granicach m. st. Warszawy,
 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • praca w biurze (wysoki parter, budynek nie przystosowany do wózków inwalidzkich).
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - podpisany odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy potwierdzające ww. wymagania stażowe)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • dodatkowo można złożyć referencje, rekomendacje, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności przydatnych na danym stanowisku
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022. 530)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

 

Administratorem w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-100, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych
  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na ww. stanowisko.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i art. 13 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 3. Odbiorcy danych
  Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora: pracownicy Wydziału Spraw Pracowniczych ZDM oraz członkowie Komisji ds. rekrutacji.
 4. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
  Pani/Pana Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ( w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 tj. ze zm.) a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Zasady gromadzenia danych
  1. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez ZDM rozpatrywana.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD).
  Kontakt do IOD: a.michalak@zdm.waw.pl
 9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Najnowsze ogłoszenia

  Publikacja: dzisiaj

  UNIBEP S.A.

  mazowieckie / Warszawa

  Twój zakres obowiązków: Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...

  Publikacja: dzisiaj

  UNIBEP S.A.

  dolnośląskie / Legnica

  Twój zakres obowiązków: Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...

  Publikacja: dzisiaj

  UNIBEP S.A.

  kujawsko-pomorskie / Włocławek

  Twój zakres obowiązków: Kontrola jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...